SoliTrust is houdster van alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs-, model-, handelsnaam-, databank- en merkrechten en knowhow (hierna gezamenlijk ‘IE-rechten’), op de door haar vervaardigde content, waaronder maar niet beperkt tot adviezen, analyses, software, databanken, systeemontwerpen, werkwijzen, (ontwerp)contracten en inhoud van haar website(s) (hierna gezamenlijk ‘Content’).

De door SoliTrust op haar website(s) of anderszins getoonde Content is door SoliTrust met de grootst mogelijke zorg samengesteld. SoliTrust aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde Content.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe, maakt ieder (her)gebruik van de Content, waaronder het openbaarmaken, verveelvoudigen en hergebuiken (van delen) daarvan, waaronder op publiekelijk toegankelijke plaatsen, inbreuk op de aan SoliTrust toekomende IE-rechten.